CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Thực hiện công khai, giải quyết TTHC chuẩn hóa cấp huyện, cấp xã theo Quyết định của UBND tỉnh Hải Dương
06/12/2021 12:00:00

Thực hiện công khai, giải quyết TTHC chuẩn hóa cấp huyện, cấp xã theo Quyết định của UBND tỉnh Hải Dương

Ngày 05 tháng 11 năm 2021, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 3230/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Giao Thông vận tải; Theo đó, UBND tỉnh công bố danh mục 9 TTHC cấp huyện, 8 TTHC cấp xã đã được công bố chuẩn hóa; công bố chuẩn hóa danh mục TTHC đặc thù đối với 12 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và công bố chuẩn hóa 1 TTHC cấp huyện, 1 TTHC cấp xã.

Ngày 11 tháng 11 năm 2021, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 3273/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Theo đó, UBND tỉnh công bố (danh mục 14 TTHC cấp huyện, danh mục 09 TTHC cấp xã) đã được công bố chuẩn hóa và công bố chuẩn hóa danh mục 02 TTHC cấp xã.

Tiếp đó, ngày 18 tháng 11 năm 2021, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 3372/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính; Theo đó, UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực quản lý tài sản công thuộc thẩm quyền cấp huyện 15 quy trình, thẩm quyền cấp xã 04 quy trình.

Để triển khai thực hiện các Quyết định số: 3230; 3273 và 3372 của UBND tỉnh Hải Dương, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng, trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chỉ đạo, giao nhiệm vụ công chức chuyên môn rà soát, đối chiếu các TTHC đã niêm yết với các TTHC công bố chuẩn hóa tại các Quyết định nêu trên để điều chỉnh cho phù hợp về danh mục, nội dung TTHC lĩnh vực chuyên môn phụ trách thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tại Bộ phận Một cửa huyện. Thực hiện việc tiếp nhận, tham mưu giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện theo quy định.

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo bộ phận chuyên môn rà soát lại, điều chỉnh, cập nhật và thực hiện niêm yết công khai danh mục, nội dung TTHC theo thẩm quyền. Thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa xã, thị trấn theo đúng quy định.

Trưởng Bộ phận Một cửa huyện phối hợp với phòng Kinh tế -Hạ tầng, phong NN&PTNT, phòng TC-KH huyện thực hiện niêm yết công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tại Bộ phận Một cửa huyện. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh để điều chỉnh, cập nhật quy trình điện tử giải quyết TTHC trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của huyện để thực hiện theo quy định. Tổ chức thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận, luân chuẩn hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận Một cửa huyện theo đúng quy định.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 457
Trước & đúng hạn: 457
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:23/05/2022 12:37:25)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HÀ THANH - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Xuân Thức

Địa chỉ: Hà Thanh - Tứ Kỳ - Hải Dương

Điện thoại: 0304290193

Email:

Đang truy cập: 8
Hôm nay: 20
Tháng này: 3,579
Tất cả: 12,989