CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Xây dựng 100% TTHC đủ điều kiện lên dịch vụ công mức độ 4
11/10/2021 06:57:24

Xây dựng 100% TTHC đủ điều kiện lên dịch vụ công mức độ 4

Thực hiện ý kiến kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng 100% TTHC đủ điều kiện lên dịch vụ công mức độ 4. Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo thủ trưởng cơ quan chuyên môn, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục tổ chức rà soát, phối hợp rà soát để lựa chọn, lập danh mục các thủ tục hành chính theo chức năng, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã đủ điều kiện cung cấp lên dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 theo nội dung Công văn số 978/UBND-VP ngày 23/7/2021 của UBND huyện để cùng các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh công bố danh mục TTHC đủ điều kiện thực hiện qua dịch vụ công mức độ 4. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, khuyến khích các tổ

chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công tỉnh Hải Dương để nộp hồ sơ và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại cấp huyện, cấp xã. Thực hiện tiếp nhận, luân chuyển, giải quyết đối với các thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân nộp qua dịch vụ công trực tuyến theo quy định.

Văn phòng HĐND&UBND huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng quy trình điện tử, quy trình giải quyết từng thủ tục hành chính, liên thông thực hiện thủ tục hành chính các cấp. Tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, chuyển dữ liệu hồ sơ đã số hóa đến cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp thực hiện thủ tục hành chính để hạn chế việc gửi/nhận hồ sơ giấy. Theo dõi, hướng dẫn, tổng hợp, báo cáo UBND huyện về tình hình, kết quả thực hiện, nhất là các cơ quan, đơn vị, địa phương không thực hiện, triển khai còn hình thức, không hiệu quả.

Phòng Văn hóa Thông tin tham mưu UBND huyện theo dõi, đánh giá các cơ quan, đơn vị sử dụng chữ ký số trong giải quyết công việc. Chủ trì, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, đánh giá các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 bảo đảm 100% thủ tục hành chính có phát sinh hồ sơ. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo các điều kiện về công nghệ thông tin, đảm bảo tiêu chuẩn, kỹ thuật, đáp ứng việc số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, chuyển dữ liệu hồ sơ đã số hóa đến cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp thực hiện thủ tục hành chính để hạn chế việc gửi/nhận hồ sơ giấy.

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện tham mưu đề xuất giải pháp hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được giảm 50% phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính và phí dịch vụ bưu chính công ích theo hướng dẫn của Sở Tài chính tỉnh. Cấp kinh phí để nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin và các trang thiết bị phục vụ việc số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Một cửa các cấp.

Phòng Nội vụ huyện chủ trì, thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, đề xuất giao chỉ tiêu giải quyết TTHC qua dịch vụ công mức độ 3, 4 cho từng cơ quan, đơn vị; gắn với trách nhiệm người đứng đầu; xác định đây là tiêu chí chấm điểm cải cách hành chính hàng năm và là cơ sở đánh giá năng lực, trách nhiệm của người đứng đầu.

Trưởng Bộ phận Một cửa, công chức làm việc tại Bộ phận một cửa tập trung hướng dẫn người dân nộp hồ sơ và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Thực hiện việc số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (trừ những hồ sơ có thành phần phức tạp không thể số hóa tại chỗ), chuyển dữ liệu hồ sơ điện tử thông qua Hệ thống thông tin điện tử của tỉnh để hạn chế việc gửi/nhận hồ sơ giấy và tiến tới giải quyết thủ tục hành chính trên 3 môi trường điện tử theo quy định của Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ sau khi có hướng dẫn của UBND tỉnh.

Công an huyện duy trì tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính của ngành Công an thực hiện tại Bộ phận Một cửa huyện theo Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07 tháng 10 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Đài PT Tứ Kỳ

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 07 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 878
Trước & đúng hạn: 878
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:07/07/2022 02:23:41)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HÀ THANH - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Xuân Thức

Địa chỉ: Hà Thanh - Tứ Kỳ - Hải Dương

Điện thoại: 0304290193

Email:

Đang truy cập: 6
Hôm nay: 6
Tháng này: 576
Tất cả: 14,634