TIN TỔNG HỢP KHÁC
BÀI TUYÊN TRUYỀN TOÀN DÂN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO NHANH, BỀN VỮNG NĂM 2021
17/11/2021 10:05:27

BÀI TUYÊN TRUYỀN TOÀN DÂN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO NHANH BỀN VỮNG NĂM 2021

Kính thưa - Toàn thể nhân dân , Hội viên, Đoàn viên

- Các tổ chức đoàn thể trong xã

Thực hiện Nghị Quyết BCH Đảng bộ năm 2021 về chủ trương giảm nghèo nhanh, bền vững là nội dung quan trọng trong xây dựng nông thôn mới.

Mục đích tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác giảm nghèo, hạn chế tái nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, tạo điều kiện cho hộ nghèo, người nghèo, cận nghèo tiếp cận một cách tốt nhất đến các dịch vụ xã hội cơ bản về: Y tế, giáo dục, điều kiện sống, thông tin, bảo hiểm và trợ giúp xã hội khác. Thực hiện đồng bộ các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, mở rộng đối tượng thụ hưởng các chính sách trợ giúp của xã hội.

Phối hợp tuyên truyền, vận động, động viên các hộ thoát nghèo. Tạo điều kiện để hộ nghèo tiếp cận với các mô hình kinh tế, nắm bắt được các chính sách về vay vốn giảm nghèo, giải quyết việc làm, ổn định đời sống để tiếp tục vươn lên.

Để chủ trương và kế hoạch giảm nghèo nhanh bền vững UBND xã xã đề nghị toàn thể nhân dân, Hội viên, Đoàn viên , các tổ chức đoàn thể cùng nhau phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, động viên để Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo cùng góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Đối với các đơn vị trong xã tổ chức làm tốt các nội dung sau đây:

1/ Đẩy mạnh tuyên truyền mục tiêu giảm nghèo sâu rộng đến các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân tại Thôn, các khu dân cư, các chi hội đoàn thể ở cơ sở, tại các hộ nghèo, cận nghèo trong danh sách quản lý.

2/ Tuyên truyền, vận động, động viên để nhân dân, Hội viên, đoàn viên, hộ nghèo, hộ cận nghèo hiểu biết về chủ trương giảm nghèo bền vững, nhằm thay đổi và chuyển biến về nhận thức trong giảm nghèo hàng năm, khơi dậy ý chí chủ động vươn lên của hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo cuộc sống góp phần an sinh xã hội tại địa phương.

3/ Phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân trong thôn cùng góp sức thực hiện công tác giảm nghèo, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách và nguồn lực hổ trợ của nhà nước, của cộng đồng để thoát nghèo vươn lên thành hộ khá giả.

4/ Tổ chức phối hợp tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh Xã, loa tại Thôn, tại các hội nghị nhân dân trong thôn, cụm dân cư, tổ tự quản, tại hội nghị các chi hội đoàn thể ở cơ sở lồng gép đưa nội dung giảm nghèo xây dựng nông thôn mới vào sinh hoạt.

5/ Phối hợp tuyên truyền các chính sách và thủ tục vay vốn giảm nghèo, vay vốn hổ trợ việc làm, vay vốn cho lao động xuất khẩu; tuyên truyền kinh nghiệm làm ăn, kiến thức khoa học kỹ thuật về sản xuất, chăn nuôi gia súc, gia cầm, phát triển cây trồng theo hướng sản xuất hàng hoá, phát triển ngành tiểu thủ công nghiệp.

6/ Phối hợp với tiểu ban giảm nghèo tại các thôn tập trung điều tra, rà soát, thu thập thông tin về hộ nghèo, hộ cận nghèo để có giải pháp hổ trợ giảm nghèo phù hợp của từng hộ theo kế hoạch, chỉ tiêu giảm nghèo năm 2021 đã được ban chỉ đạo giảm nghèo xã triển khai.

7/ Phối hợp tuyên truyền, vận động, động viên nhân dân hội viên, đoàn viên tích cực than gia thực hiện giảm nghèo bền vững. Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân, thương yêu đùm bọc trong các thôn xóm, cụm dân cư phát huy tinh thần tình làng nghĩa xóm trong cộng đồng, trong dòng họ nhằm giúp nhau khắc phục khó khăn giảm nghèo gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới” và “ cuộc vận động Ngày vì người nghèo”

Để chủ trương và kế hoạch giảm nghèo năm 2021 tổ chức thực hiện đúng tinh thần giảm nghèo nhanh bền vững UBND xã đề nghị các ban ngành chỉ đạo đến các Thôn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, động viên nhân dân, hội viên, đoàn viên thực hiện chủ trương giảm nghèo bền vững năm 2021.

Rất mong nhận được sự đồng thuận của toàn thể nhân dân, Hội viên, Đoàn viên trong xã.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 629
Trước & đúng hạn: 629
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:31/05/2023 00:56:16)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HÀ THANH - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Xuân Thức

Địa chỉ: Hà Thanh - Tứ Kỳ - Hải Dương

Điện thoại: 0946207647

Email: Xuanthuchd06@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tháng này: 0
Tất cả: 0