VĂN HÓA-XÃ HỘI
Kế hoạch rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2021
30/09/2021 08:28:13

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ HÀ THANH

 
   


Số: /QĐ- UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   


Hà Thanh , ngày 7 tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo;

hộ làm nông nghiệp có mức sống trung bình năm 2021.

 
   


ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÀ THANH

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Thực hiện Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 01 tháng 09 năm 2021 của UBND huyện Tứ Kỳ về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình; xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu trợ giúp xã hội và giảm nghèo năm 2021;

Xét đề nghị của công chức Văn hóa – xã hội xã Hà Thanh ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập ban chỉ đạo điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hộ làm nông nghiệp có mức sống trung bình năm 2021, gồm các ông bà có tên sau:

       

1.

Ông: Nguyễn Thành Nam

Phó chủ tịch UBND xã

Trưởng ban;

2.

Bà: Phạm Thị Nhung

Công chức Văn hóa – xã hội

Phó ban TT;

3.

Ông : Trần Văn Hiển

Công chức TC- Kế toán xã

Uỷ viên;

4.

Ông: Phạm Văn Diệu

Công chức Văn hóa –Xã hội

Uỷ viên;

5.

Ông Phạm Duy Đông

Công Chức địa chính- Xây Dựng

Uỷ viên;

6.

Bà :Mai Thị Liên

Chủ tịch UBMTTQVN xã

Uỷ viên;

7.

Bà: Nguyễn Thị Hải Yến

Chủ tịch hội LHPN xã

Uỷ viên;

8.

Ông: Phạm Duy Sự

Chủ tịch Hội CCB xã

Uỷ viên;

9.

Ông: Nguyễn Trung Kiên

Chủ tịch hội Nông dân xã

Uỷ viên;

10.

Ông: Phạm Năng Đoán

Bí thư Đoàn TNCSHCM

Uỷ viên;

11.

Ông: Nguyễn Đức Văn

Trạm trưởng Trạm y tế xã

Uỷ viên;

12.

Ông: Phạm Hồng Cương

Hiệu Trưởng Trường TH Hà Thanh

Uỷ viên;

13.

Ông Nguyễn Hữu Điệp

HiệuTrưởng Trường THCS Hà Thanh

Uỷ viên;

14.

Bà: Trịnh Thị Xay

Hiệu Trưởng Trường MN Hà Thanh

Uỷ viên;

15.

Ông: Tăng Văn Dũng

CB Tín Dụng NHCSXH phụ trách xã

Uỷ viên;

16.

Ông :Nguyễn Đình Tạo

Bí thư CB, Trưởng thôn Kiều long

Uỷ viên;

17.

Ông: Phạm Xuân Hảo

Bí thư CB, Trưởng thôn Hàm cách

Uỷ viên;

18.

Ông: Trần Văn Quy

Bí thư CB,Trưởng thôn Thanh Bình

Uỷ viên;

19.

Ông: Nguyễn xuân Cương

Bí thư CB, Trưởng thôn Bình cách

Ủy viên;

20.

Ông: Vũ văn Tiếp

Bí thư CB, Trưởng thôn Tri Lễ

Uỷ viên;

21.

Ông Phạm Văn Huân

Bí thư CB, Trưởng thôn Hữu Chung

Uỷ viên;

22.

Ông: Nguyễn Văn Lợi

Phó Thôn Thôn Hữu Chung

Uỷ viên;

23.

Bà Đặng Thị Bậm

Phó Thôn Thôn Tri Lễ

Uỷ viên;

Điều 2: Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tổ chức họp BCĐ, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, xây dựng kế hoạch điều tra, rà soát và tiến hành điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ làm nông nghiệp có mức sống trung bình năm 2021 công khai, dân chủ.

Điều 3: Văn phòng HĐND - UBND và các ông bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./

Nơi nhận:

- Thường trực ĐU - HĐND xã;

- Lãnh đạo UBND xã;

- Thường trực UBMTTQ xã;

- BCĐ xã;

- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 07 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 878
Trước & đúng hạn: 878
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:07/07/2022 02:44:49)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HÀ THANH - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Xuân Thức

Địa chỉ: Hà Thanh - Tứ Kỳ - Hải Dương

Điện thoại: 0304290193

Email:

Đang truy cập: 6
Hôm nay: 6
Tháng này: 576
Tất cả: 14,634